Testimonials

Hermanus knew that he wasn't farming with the best soil, so he chose to do something to improve it. Since using Humefert's BlackGold™ enriched fertilizer he has experienced the following:

 • Increase in production
 • Higher packing percentage
 • Improved resistance to sun damage relative to his neighbours
 • Improved resistance against pests
 • Taste of fruit improved
 • Less post-harvest spoilage
 • More consistent production

Hermanus het geweet dat hy nie boer met die beste grond nie, en daarom wou hy iets doen om die grond te verbeter. Sedert hy met Humefert se BlackGold™ verrykte kunsmis begin bemes het staan die volgende vir hom uit:

 • Produksie verhoging
 • Beter uitpak persentasie
 • Minder sonbrand as sy bure
 • Bome se weertstand teen peste het verbeter
 • Vrugte se smaak het verbeter
 • Minder buitelandse bederf
 • Minder altenerende drag

Hermanus Smith: (083) 412 7609
Citrusdal - Swartland Trust

Crop: Citrus/Gewas: Sitrus.

Due to the potato industry's volatile prices, maximizing yields are a top priority for Willie. He conducted trials on various pivots over two seasons with Humefert's BlackGold™ enriched products and noticed that:

 • Production increased
 • Net income increased
 • Potato size increased relative to the control group

Willie had the following comment: "Man, all I can say is, I know this product works!"

Weens die aartappel bedryf se wisselvallige pryse was en is opbrengs hoeveelheid heel bo aan die lys vir Willie. Hy het proewe op verskeie sirkels oor 2 seisoene met Humefert se BlackGold™ verrykte produkte gedoen en gesien dat:

 • Produksie verhoog het.
 • Netto inkomste verhoog het.
 • Tydens die proewe het die aartappel grootte ook verbeter
  teenoor kontrole.

Willie sê net: "Jong ek weet die produkte werk!!!"

Willie Nel: (082) 888 8835
Clanwilliam - Ysterfontein

Crop: Potatoes/Gewas: Aartappels.

Kobus's biggest consideration to use BlackGold™ enriched fertilizers was that healthy roots
mean more productive trees, and the results speak for themselves:

 • Quality improved (82% packing percentage of Granny Smith class 1 & 2).
 • Increased production.
 • Less dependent on foliar sprays, due to better root absorption of plant nutrients.

Kobus se grootste oorweging om BlackGold™ verrykte kunsmis te gebruik, was dat gelukkige wortels ’n meer produktiewe boom beteken. Sy resultate spreek vanself:

 • Kwaliteit het verbeter (uitpak persentasie van 82% op klas 1 & 2 van Granny Smith appels).
 • Verhoogde produksies.
 • Minder afhanklik van blaarspuite aangesien beter opname deur wortels.

Kobus Swanepoel: (084) 207 1116
Vyeboom - Moreson Trust

Crop: Deciduous Fruit/Gewas: Sagtevrugte.

Bernard started growing vegetables with his grandfather from a young age and learned that optimal plant nutrition leads to better results:

 • To Bernard, BlackGold™ enriched fertilizer acts as an extra insurance policy for a successful harvest.
 • Since working with Humefert, he no longer receives claims from Woolworths, Pick & Pay or Shoprite regarding the internal quality.
 • According to him, the increased quality is worth every cent.
 • Peace of mind that prescription blends are formulated according to his crop & block's requirements.
 • Despite his marginal soil, he can have peace of mind knowing that BlackGold™ Enriched Fertilizer will ensure the optimal absorption of the plant nutrients.

Bernard het van jonks af saam met sy Oupa groente geboer en so agter gekom dat optimale plantvoeding tot beter resultate kan lei:

 • Vir hom om met BlackGold™ Verrykte Kunsmis te bemes is dit soos ekstra versekering wat hy vir suksesvolle opbrengs uitneem.
 • Hy sê, vandat hy met Humefert werk, het hy geen meer eise by Woolworths, Pick & Pay of Shoprite in verband met interne kwaliteit nie.
 • Volgens hom is die verhoogde kwaliteit wat hy nou ervaar elke sent werd.
 • Gemoedsrus dat mengsels geformuleer en vermeng word volgens sy plant/blok spesifikasies.
 • Met sy marginale grond weet hy dat vir die tyd wat die gewas in die grond is, BlackGold™ verseker dat sy voedingselemente optimaal benut word.

Bernard Conradie: (082) 944 8802
Koringberg - Bergrivier Boerdery

Crop: Watermelon & Butternut /Gewas: Waatlemoen & Botterskorsies.